تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

آموزش

 

 

  • راهبری و نگهداری از مزکز تلفن NGN
  • آشنایی با ساختار IMS
  • آموزش راه کارهای VoIP و ویدئوکنفرانس