آموزش بسته Bpdu در سیسکو:

Bpdu به بسته هایی که در طی فرآیند STP ارسال میشوند میگویند هنگامی که سوئیچ های داخل یک شبکه روشن میشوند برای یکدیگر بسته ای به نام Bpdu ارسال میکنند هر سوئیچ که بسته را ارسال میکند خود را root bridge معرفی میکند زمانی که تمامی بسته ها ارسال شدند و سوئیچ ریشه نیز انتخاب شد ، سوئیچ ریشه برای تمامی سوئیچ های شبکه بسته Bpdu root ارسال میکند تا سوئیچ های موجود در شبکه مسیر را پیدا کنند 

در بسته Bpdu ای که از سوئیچ ریشه ارسال میشود یک فیلد به نام cost تعریف شده است که هزینه هر مسیر را محاسبه و ذخیره میکند .

 

مرجع مقاله : نت استاک