آموزش Native VLAN در روتر و سوئیچ سیسکو:

اگر سازمانی را در نظر بگیریم که در یکی از VLAN ها کاربران زیادی داشته باشد عمل تگ زدن و تگ برداشتن پورت ترانک(trunk) باعث کندی شبکه خواهد شد.

در کل سوئیچ میتوانیم فقط به یک VLAN اجازه تردد بدون تگ زدن بدهیم، که به این عمل Native VLAN میگویند.

switch(config-if)# switchport trunk native-vlan NUMBER

باید توجه شود که باید روی هردو interface و هردو سر trunk این دستور اعمال شود و روی هر پورت ترانک فقط یک Native VLAN  داشته باشیم.

این دستور فقط در صورت استفاده از پروتکل 802.1Q قابل اجرا است.

 

مرجع مقاله: نت استاک