تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا (ثبت 281277)

ماژول QSFP-40G-LR4