• sr@psdelta.com

آموزش تنظیم شماره اپراتورهای صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم شماره اپراتورهای صف تماس در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم Shiftable Operators در مرکز تلفن دلتا

Shiftable Operators

ایجاد محدودیت و یا Limitation بر روی مدت زمان مکالمات

ایجاد محدودیت و یا Limitation بر روی مدت زمان مکالمات

SFP و آشنایی با ماژول های فیبر سیسکو

SFP و آشنایی با ماژول های فیبر سیسکو

اموزش مفهوم Routing protocol های سیسکو

پروتکل هایی که روتر توسط آنها میتوانند با هم ارتباط برقرار کنند

آموزش مبحث default route در روتر های سیسکو

آموزش مبحث default route در روتر های سیسکو

آموزش تنظیم URL جهت بازشدن در مانیتور اپراتور در حین Answer در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم URL جهت بازشدن در مانیتور اپراتور در حین Answer در مرکز تلفن دلتا

آموزش تفاوت های بین سوئیچ و روتر سیسکو

بررسی تفاوت های بین این سیستم ها

آموزش بازیابی پسورد سوئیچ و روتر سیسکو

Password Recovery

آموزش تنظیم On Hangup در مرکز تلفن دلتا

تنظیم On Hangup