• sr@psdelta.com

روش LACP در سیسکو

روش LACP برای Aggrigation

آموزش تنظیم Queue Service Policy در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم Queue Service Policy در مرکز تلفن دلتا

استفاده از چه نوع کابلی برای اسپیکر ها مناسب است ؟

نوع کابل برای اسپیکر ها

آموزش تنظیم Operator Working Time در مرکز تلفن دلتا

تنظیم Operator Working Time

روش pAgp در سیسکو

port Aggrigation protocol

یافتن راه حل های کلی ویدئوکنفرانس

با استفاده از کنفرانس ویدئویی شما میتوانید شاهد رشد چشمگیری در مجموعه کاری خود باشید.

انتقال الستیکس 2.5 به ایزابل 4

انتقال الستیکس 2.5 به ایزابل 4

آموزش انتظار تماس برای اپراتور صف تماس مرکز تلفن دلتا

انتظار تماس برای اپراتور صف تماس

آموزش روش manual Aggrigation در سیسکو

manual Aggrigation

آیا نیاز به اسپیکر های mono stereo یا single stereo دارید؟

آیا نیاز به اسپیکر های mono stereo یا single stereo دارید؟