• [email protected]

آموزش تنظیم Operator Popupدر مرکز تلفن دلتا

Operator Popup

راه اندازی پروتکل SSH در روتر و سوئیچ سیسکو

راه اندازی پروتکل SSH در روتر و سوئیچ سیسکو

آموزش تنظیم On Answer و Max Waiting Callers در مرکزتلفن دلتا

امکان تنظیم وب‌سرویسها در حین On Answer

آموزش تنظیم On Hangup در مرکز تلفن دلتا

تنظیم On Hangup

آموزش بازیابی پسورد سوئیچ و روتر سیسکو

Password Recovery

آموزش تفاوت های بین سوئیچ و روتر سیسکو

بررسی تفاوت های بین این سیستم ها

آموزش تنظیم URL جهت بازشدن در مانیتور اپراتور در حین Answer در مرکز تلفن دلتا

آموزش تنظیم URL جهت بازشدن در مانیتور اپراتور در حین Answer در مرکز تلفن دلتا

آموزش مبحث default route در روتر های سیسکو

آموزش مبحث default route در روتر های سیسکو

اموزش مفهوم Routing protocol های سیسکو

پروتکل هایی که روتر توسط آنها میتوانند با هم ارتباط برقرار کنند

SFP و آشنایی با ماژول های فیبر سیسکو

SFP و آشنایی با ماژول های فیبر سیسکو