آموزش ایجاد لیست دسترسی با Access Lists برای مرکز تلفن (IP-PBX) دلتا

با استفاده از منوی مذکور می‌توان سیاست‌‌های امنیتی خاصی را بر روی پورت‌های مختلف شبکه اعمال نمود. به‌عنوان ‌مثال می‌توان یک پورت مشخص را که جهت دسترسی به صفحه تنظیمات تحت وب است، تنها برای رایانه‌‌‌هایی ‌با IP Addressهای خاص باز نمود.

به این منظور باید ابتدا در منوی Access List گروه‌‌های خاصی را تعریف شود (به‌عنوان‌ مثال گروه Admins). با استفاده از این منو امکان مشاهده، حذف و ویرایش اطلاعات فراهم‌ شده است.

1. از منوی اصلی Configuration وارد زیر منویAccess Lists  شده و تغییرات لازم را اعمال می‌نماید.

2. Safe Apply و Save Configuration انجام می‌شود.

Configuration/Access List

  • Access List: نام لیست دسترسی را مشخص می‌کند.
  • IP Address: آدرس‌‌IP مختص Access List را نشان می‌دهد.
  • NetmaskNetmask آدرس‌‌IP مشخص ‌شده را نشان می‌دهد.
  • Function: قابلیت حذف و ویرایش اطلاعات مربوط به Access List را فراهم می‌سازد.

با استفاده اززیر منوی Add میتوان Access List ایجاد کرده.

 Configuration/Access List/Add

  • ACL Name: نام لیست دسترسی در این بخش مشخص می‌گردد.
  • IP Address: آدرس ‌‌IP مختص Access List جدید در این فیلد مشخص می‌گردد.
  • NetmaskNetmask مختص آدرس ‌‌IP وارد شده در این قسمت قابل تنظیم است.

به‌طور مثال می‌خواهید به یک IP مشخص همانند 192.169.10.100 اجازه دسترسی صادر کنید. تنظیمات ذیل را برای آن انجام می‌دهید:

ACL Name: Test-ACL-Name

IP Address: 192.168.10.100

NetMask: 255.255.255.255

اکنون، به‌عنوان مثال دوم می‌خواهید به تمامیIP های در محدوده 192.168.10.0 تا 192.168.10.255 مجوز دسترسی به سیستم را بدهید. بنابراین پارامترها را این‌گونه تنظیم می‌کنید:

ACL Name: Test-ACL-Name

IP Address: 192.168.10.0

NetMask: 255.255.255.0

مرجع مقاله: نت استاک