آموزش تعریف Call Queue در مرکز تلفن دلتا

هنگامیکه با یک شماره، تماس گیرندگان زیادی تماس می‌گیرند با اشغالی خط مواجه می‌شوند اما می‌توان در مرکز تلفن کلیه تماس‌ها را به جای مواجهه با اشغالی به صف تماس هدایت کرد تا به نوبت بدانها پاسخ دهی شود.

Configuration/Call Queue

به منظور تعریف صف تماس در مرکزتلفن و هدایت تماس‌گیرندگان به این صف‌ها می‌بایست مراحل ذیل را دنبال کرد:

  1. ازمنوی Configuration وارد زیرمنوی Call Queue شوید. صفحه Call Queues باز می‌شود.
  2. بر روی دکمه Add Queue کلیک کنید تا به صفحه New Call Queue  بروید.
  3. نام صف تماس را در Queueu Name تنظیم کنید.
  4. Submit کنید.
  5. سیستم به صورت پیش فرض درخواست تایید Safe Apply می‌کند. تایید کنید تا صف تماس در سیستم اعمال شود.

مرجع مقاله : نت استاک