تشکیل کارگروه میز دولت در وزارت ICT

نخستین جلسه کارگروه میز دولت وزارت فاوا به دنبال ارتقای نقش این وزارتخانه در نظام تصمیمات و پیشنهادات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور نمایندگانی از این پژوهشگاه، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان رگولاتوری، شرکت ملی پست، پست بانک و جمعی از مشاوران وزیر ارتباطات برگزار شد.

مشاور وزیر فاوا در امور دولت، درباره جزئیات تشکیل این کارگروه گفت: مطابق با تاکید وزیر ارتباطات مبنی بر ارتقای نقش این وزارتخانه در نظام تصمیم و پیشنهادات، و ایجاد ساختاری متشکل از صاحبنظران دانشگاهی و واحدهای تابعه این وزارتخانه، کارگروه میز دولت تشکیل شد تا بتوان موضوعات مطرح در هیئت دولت را کارشناسی کرده و با انتقال آنها به وزیر فاوا، بستری فراهم شود تا ایشان تصمیمات و نقطه نظرات این کارگروه را در جلسات هیئت دولت منعکس کنند.

سعید عندلیبی ابراز امیدواری کرد که با تدوین آیین نامه داخلی این کارگروه، بتوان نقش وزارت فاوا را در نظام تصمیمات ارتقا داده و با طرح موضوعاتی حول محور ICT و اتخاذ نظرات واحدهای تخصصی زیرمجموعه این وزارتخانه در نظام قانونگذاری و مقررات و طرح موضوعات حقوقی مترتب بر هر پیشنهاد، می‌توان این مساله را عملیاتی کرد.

 

مرجع مقالات : نت استاک