جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت

از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد
 جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۱ خود جریمه نقض انتقال داده مبتنی بر فناوریبی‌سیم ثابت را برای الحاق به مفاد مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۹ و بند یک مصوبه جلسه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۵ بررسی و تصویب کرد.

براساس ماده ۱ این مصوبه، مبلغ جریمه عدم رعایت هر یک از مفاد موافقت‌نامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت در هر استان، تا و سقف ۵۰% مبلغ حق امتیازی است که برای آن استان تعیین شده است.

همچنین براساس مواد ۲و ۳ وقوع هر تخلف در هرسال قراردادی و در هر استان، تخلفی مستقل محسوب می‌شود و تکرار هر تخلف در هرسال قراردادی در همان استان، تخلف جدید محسوب شده که میزان جریمه آن دو برابر میزان جریمه اعمال‌شده در مرتبه قبلی خواهد بود.

در ماده ۴ این مصوبه نیز اعلام شده جریمه‌های مندرج در این مصوبه، مانع اعمال سایر ضمانت اجراهای مندرج در موافقت‌نامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت نیست

 

مرجع خبر : نت استاک