محتوای فارسی ۲.۱ درصد از اینترنت را به خود اختصاص داد

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توییتر به سهم محتوای فارسی اینترنت اشار

ه کرد و گفت: سهم محتوای فارسی اینترنت به ۲.۱ درصد در جایگاه هشتم جهان رسید.
 رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توییتر به سهم محتوای فارسی اینترنت اشاره کرد و گفت: سهم محتوای فارسی اینترنت به ۲.۱ درصد در جایگاه هشتم جهان رسید.