کنترل کیفیت واردات تجهیزات ارتباطی افزایش می یابد

حسین فلاح جوشقانی بیان کرده است که با بیان اینکه این آیین‌نامه با همفکری کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و با هدف نظارت بر ورود تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات و کنترل کیفیت آن‌ها تدوین می‌شود، ادامه داد: این آیین‌نامه در راستای بازنگری مصوبه ۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تدوین می‌شود. چرا که واردکنندگان تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات به این مصوبه انتقاداتی داشتند که هم اکنون در حال رفع این مشکلات هستیم.

وی با بیان اینکه روز گذشته جلسه‌ای با اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، دبیر کل این سازمان و عضو صاحب‌نظر سازمان نظام صنفی رایانه ای در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان صاحب‌نظران این حوزه برگزار کردیم، گفت: در این آیین‌نامه رفع تضاد منافع برای واردکنندگان تجهیزات، مصرف‌کنندگان و آزمایشگاه‌هایی که نسبت به صدور گواهی تائید نمونه این تجهیزات اقدام می‌کنند، در نظر گرفته‌شده تا به یک راهکار مشخص و قابل دفاع برسیم.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزود: تغییر در فرایندهای مربوط به صدور گواهی تائید نمونه و ورود تجهیزات حوزه ICT به کشور با هدف تسهیل‌گری و چابک سازی، حذف مقررات زائد، به‌روزرسانی ضوابط و سازگار کردن آن با شرایط روز، انجام می شود.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این آیین‌نامه بررسی‌های مربوط به رعایت کیفیت تجهیزات و دستگاه‌های واردشده به کشور یا تولیدشده در داخل در حوزه‌های سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، سلامت و ایمنی و تطابق با استانداردها و ضوابط رادیوئی دیده‌شده است که در آزمایشگاه‌هایی که از رگولاتوری اعتبارنامه دریافت کرده‌اند، انجام می‌شود.

 پیش از این اعضای کمیسیون شبکه رایانه‌ای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از رگولاتوری در صدور گواهی تائید نمونه تجهیزات عنوان کردند که سیاست‌گذاری دراین باره که به مصوبه ۱۲ سال قبل بازمی‌گردد، به دلیل فرآیند زمان‌بری که دارد، به قاچاق و ورود کالای بی‌کیفیت کمک می‌کند.

مردادماه امسال نیز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه‌ای به ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ رئیس سازمان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت، با اشاره به اقدام رگولاتوری برای تهیه پیش‌نویس ﺿﻮاﺑﻂ تائید ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻨﺎوری، خواستار اعمال‌نظر کارشناسی کمیسیون شبکه سازمان نصر در این آیین‌نامه شد تا نگرانی‌های واردکنندگان تجهیزات ارتباطی مرتبط با روند اجرا و عملیاتی شدن این آیین‌نامه، مرتفع شود.

در این نامه تأکید شده که به‌رغم ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ رایانه‌ای در ﺟﻠﺴﺎت مربوط به بررسی پیش‌نویس پیشنهادی و نیز ارائه نظرات کارشناسی سازمان نصر، «پیش‌نویس در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ» دارای تفاوت‌هایی ﺑﻮده و ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ رایانه‌ای در آن ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ رایانه‌ای در این نامه خواستار ﺧﺮوج ﺑﺮرﺳﯽ آیین‌نامه ﻣﺬﮐﻮر از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺟﻠﺴﻪ آﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ارتباطات شده بود تا زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ در ﺣﺎل ﺗﻬﯿﻪ و ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮات ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و اساسنامه رگولاتوری، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تائید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات، توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

 

مرجع خبر :نت استاک