آموزش اعمال هم زمان یک دستور بر تعدادی پورت سوئیچ یا روتر سیسکو:

گاها پیش می آید که میخواهید یک  دستور را روی تعدادی پورت سوئیچ(Switch) یا روتر(Router) سیسکو(Cisco) اعمال کنید به جای اعمال دستور بر تک تک پورت ها میتوان چند پورت(Range) راه باهم انتخاب کرده و سپس دستور را وارد کنید: 

   "مثلا پورت اول تا پنجم"

Switch(config)#interface range fastethernet 0/1-5

در صورتی که شماره پورت ها پشت سر هم نباشند:

  "مثلا پورت های اول ، سوم و هشتم"

Switch(config)#interface range fastethernet 0/1,fastethernet0/3,fastethernet0/8 

برای مثال دستور Port-Security را به پورت اول تا 24 ام یک سوئیچ 2960 به صورت زیر اعمال کردیم:

 

مرجع مقاله : نت استاک