آموزش انتخاب بهترین مسیر تا root Bridge در سوئیچ و روتر سیسکو:

بعد از انتخاب سوئیچ ریشه ، مرحله بعد انتخاب بهترین مسیر تا root bridge است به ازای هر سوئیچ یک root port داریم ، root port را با کمک جدولی به نام cost table محاسبه میشود.

switch1 برای رسیدن به root bridge دو مسیر دارد، یکی اینکه مستقیما از پورت خود اتصال را برقرار کند و در حالت دیگر از مسیر switch2 به root bridge برسد.

به این منظور ابتدا با ارسال بسته های Bpdu میزان cost مسیر را محاسبه میکندو سپس مسیر با cost کمتر به عنوان root bridge انتخاب میکند.

مرجع مقاله : نت استاک