آموزش انواع STP در سیسکو

سوئیچ های سیسکو تمامی حالت ها را به صورت defult دارا هستند :

  • STP    802.1d
  • Rapid STP    801.1w 
  • MSTP    802.1s

در حالت STP عادی اگر لینک قطع شود برای وصل مجدد حدود 50 ثانیه طول میکشد و در Rapid STP حدود 2 ثانیه طول می کشد تا اتصال مجدد بر قرار شود .

Switch(config)#spanning-tree mode PVST/Rapid-PVST

مرجع مقاله : نت استاک