آموزش مفهوم Configuration link Aggregation در سیسکو:

با استفاده از Aggregation میتوانیم چند پورت را باهم جمع بزنیم و مانند یک پورت استفاده کنیم. 

علت استفاده از این قابلیت این است که یک لینک تحمل حجم ترافیک سنگین یک شبکه را نمیتواند داشته باشد.

  • از پورت های Ethernet نمیتوان استفاده کرد.
  • سرعت و Type پورت ها باید یکی باشد Fast با Fast و gig با gig 
  • ماکزیمم 8 پورت باهم Aggregation  میشوند 
  • mod پورت ها باید باهم یکی باشند(Trunk با Trunk)
  • duplex پورت ها باید باهم یکی باشند (auto,half,full)

با سه روش Aggregation انجام میشود:

  • روش دستی (manual)
  • روش pAgp 

(port aggrigatin protocol)

  • روش LACP

 

مرجع مقاله : نت استاک