آموزش مفهوم VLAN در سوئیچ و روتر سیسکو

Virtual LAN   قابلیتی است در سوئیچ (Switch) و روتر(Router) سیسکو که امکان اتصال فیزیکی چندیدن سیستم را که در گروه های متفاوت قرار دارند به یک سوئیچ یا روتر فراهم میکند. با استفاده از این قابلیت BroadCast ها از VLAN مربوطه خارج نمیشوند و ترافیک آن از سایر VLANها  جدا میشود و در مجموع از ترافیک شبکه کاسته میشود.

در واقع میتوان روی پورت های سوئیچ چند شبکه متفاوت ایجاد کرد که ارتباطی باهم نداشته باشند به عنوان نمونه بخش فنی مهندسی و بخش اداری همه به یک سوئیچ متصل باشند ولی سیستم ها به هم دسترسی نخواهند داشت و دارای گروه های مجزا خواهند بود.

در حقیقت میتوان روی سوئیچ چند شبکه مجازی ایجاد کرد مزایای زیر را به همراه خواهد داشت:

  • تقسیم بندی شبکه  ها
  • کوچک کردن Broadcast Domain
  • امنیت بیشتر و جدا شدن شبکه ها

هر VLAN با VLAN ID مشخص میشود که شماره ای مختص همان VLAN است.

به منظور کانفیگ VLAN روی سوئیچ سیسکو میتوان از Command های زیر استفاده کرد:

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name netstoc

Switch(config-vlan)#interface range fastethernet 0/1-5

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10

Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#exit

برای مشاهده VLAN ها در مود دوم از Command زیر استفاده میکنیم:

Switch#show vlan brief

 

مرجع مقاله : نت استاک