اسپیکر های سقفی را در چه فواصلی باید نصب کرد

بهتر است اسپیکر های سقفی را در فواصل مساوری با هر یک دیوار نصب گردد به طوری که در امتداد طول اتاق قرار بگیرند و حداقل دو متر با یکدیگر فاصله داشته باشند تا اثر استریو بهتری را ارئه دهند.

اگر فواصل کمتر از دو متر برای آنها در نظر بگیرید باید از یک اسپیکر استریو نیز استفاده کنید که در وسط سقف قرار بگیرد.

احتمال اینکه در برخی موارد با چیدمان و فضایی متفاوت رو به رو شویم بسیار زیاد است که در این صورت باید تشخیص داد بهترین مکان برای نصب موقعیت اسپیکر ها کجا میتواند باشد.

در صورتی که فضای معماری شما نیاز به طراحی ای خاص برای قرار گیری اسپیکر ها دارد بهتر است از تیم متخصص ما کمک بگیرید تا بهترین محل هارا برای نصب تجهیزات شما مشخص کنند.

مرجع مقاله : نت استاک