اعمال پسورد روی مود دوم enable password

با اعمال پسورد روی مود دوم سوئیچ "Switch "یا روتر"Router" سیسکو، اگر کسی بتواند به صورت فیزیکی از طریق کابل کنسول"console password" به سوئیچ متصل شود به مانع دیگری برخورد خواهد کرد و برای ورود به مود دوم نیز نیازمند داشتن اطلاعات کلمه عبور"Password"  خواهد شد و در صورت نداشتن دسترسی به کلمه عبور نمیتواند وارد مود دوم شود .

پس اعمال پسور به مود دوم از موارد امنیتی مهم است که با یک دستور ساده اعمال میشود:

 PsDelta(config)#enable password Pass

 

      مرجع مقاله : نت استاک