تعریف و آموزش نحوه پیکر بندی پورت Trunk در سوئیچ و روتر سیسکو:

پورت ترانک (Trunk) پورتی است که امکان ارتباط سوئیچ های مختلف با یکدیگر را برقرار میکند. این پورت تمامی ترافیک هایی که از Vlan های متفاوت ایجاد میشود را به خارج منتقل میکند. یک پورت سوئیچ میتواند به عنوان ترانک در یک سوئیچ تعریف گردد.

برای ادامه به نحوه تنظیم پورت ترانک در سوئیچ (Switch)و روتر(Router) سیسکو بر مبنای پروتکل 802.1q میپردازیم:

switch(config)#interface fastethernet 0/1

switch(config-if)#switchport mode trunk

switch(config)#exit

برای بررسی پورت های ترانک میتوانیم از دستورات مانیتورینگ استفاده کنیم:

switch#show interface trunk

مرجع مقاله: نت استاک