آموزش تعریف کاربر (username) برای سوئیچ یا روتر سیسکو:

برای شروع یک کاربر با پسورد میسازیم و در قسمت های مختلف از آن برای ورود به سوئیچ (Switch) یا روتر(Router) سیسکو استفاده میکنیم:

Switch(config)#username NetStock password 1234    

                                                                        

به منظور استفاده از username  و password هنگام اتصال از طریق telnet:

Switch(config)#line vty 0 15

Switch(config-line)#login local

استفاده از username و password در زمان اتصال از طریق کابل console:

Switch(config)#line console 0

Switch(config-line)#login local

نکته: اگر username  و password تعریف نکرده باشید و دستورات login local را وارد کنید و از محیط سوئیچ خارج شویم دستگاه برای همیشه قفل میشود.

مرجع مقاله : نت استاک