پسورد گذاشتن روی پورت کنسول سوئیچ یا روتر سیسکو

همانطور که شما میتوانید با سیستم خود توسط کابل کنسول به سوئیچ متصل شوید هر شخص دیگری میتواند با این روش به سوئیچ متصل شود و به تنظیمات سوئیچ دسترسی پیدا کند برای جلو گیری از این اتفاق میتوان بر روی پورت سوئیچ پسورد گذاشت تا دسترسی از این طریق به شرط داشتن رمز عبور باشد.

برای setکردن پسورد از دستورات زیر استفاده میکنیم:

Switch(config)#line console 0

Switch(config-line)#password PASS

Switch(config-line)#login

علت استفاده کردن از line console 0 این است که یک پورت کنسول بیشتر روی سوئیچ نداریم پس عدد آن صفر است برخی از سوئیچ های سیسکو دو پورت کنسول دارند که برای اعمال پسورد روی آنها به دو پورت line console0  و line console1 به صورت جداگانه پسورد اعمال میشود.

به همین صورت میتوان برای پورت کنسول روتر (router) سیسکو نیز پسورد در نظر گرفت.

مرجع مقاله: نت استاک