کانفیگ MOTD banner در سوئیچ یا روتر سیسکو:

از ابتدایی ترین مباحث سیسکو میتوان به بحث ست کردن بنر banner در سوئیچ یا روتر سیسکو پرداخت،MOTD یاعبارتی Message of the day پیغامی است که با هر بار login به سوئیچ Switch یا روترRouter  توسط هر یک از راه های ارتباطی SSH،TELNET و یا Console نمایش داده میشود که گاها میتواند موارد امنیتی را گوشزد کند.

بنر MOTDبرای روتر سیسکو:

"router(config)#banner motd "Message

بنر MOTDبرای سوئیچ سیسکو:

"Switch(config)#banner motd "Message

مرجع مقاله : نت استاک